Begrippenlijst

Bijproducten

Bijproducten zijn producten die (onbedoeld) ontstaan door een bepaald productieproces. In sommige gevallen hebben deze producten bepaalde eigenschappen waardoor ze waarde hebben en dus nuttig gebruikt kunnen worden.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, geografisch gebied of de gehele planeet.

Broeikasgassen

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de aarde met het vermogen om warmtestraling te absorberen. Door menselijk toedoen neemt de concentratie van een aantal van deze gassen toe en hierdoor wordt er extra warmte vastgehouden en stijgt de temperatuur op aarde, ook wel het broeikaseffect genoemd. De belangrijkste broeikasgassen zijn CO2, methaan, lachgas en waterdamp.

CO2 fixatie

CO2 fixatie is het proces waarbij CO2 (koolstofdioxide) door levende organismen wordt vastgelegd (fixeren). Het meest bekende voorbeeld van CO2 fixatie is fotosynthese.

Eiwittransitie

Eiwittransitie is de overgang van eiwitten van een dierlijke oorsprong naar plantaardige eiwitten.

GACC: Global Alliance for Clean Cookstoves

GACC: Global Alliance for Clean Cookstoves is een initiatief dat zorgt voor schone fornuizen en daardoor ook voor een betere gezondheid en betere leefomstandigheden voor miljoenen huishoudens. 

Gewasrotatie

Gewasrotatie wil zeggen dat je op een bepaald stuk land elk jaar een ander gewas teelt.

Ontbossing

Ontbossing is het verdwijnen van bos door toedoen van mensen voor commerciële doeleinden, of om land te winnen voor landbouw of voor nederzettingen.

The Great Green Wall

The Great Green Wall beoogt een 8.000 kilometer lang 15 kilometer brede groene (boom)zone te creëren van oost naar west Afrika aan de zuidrand van de Sahara. In de afgelopen 10 jaar is ongeveer 15% gerealiseerd. Het initiatief heeft leven teruggebracht in gebieden waar voorheen niets of nauwelijks iets groeide. Het levert voedselzekerheid en banen en het geeft de mensen een reden om te blijven wonen in de gebieden waar hun voorouders al jaren leefde. Op deze manier kunnen we trachten de woenstijngroei tot stilstand te brengen en zelfs plaatselijk te helpen krimpen.

Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een overkoepelende term voor een groep (biologische) landbouwmethodes waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput.
De focus ligt daarbij op het herstellen van aangetaste grond, het terugdraaien van ontbossing, het vergroten van biodiversiteit, het verbeteren van de waterkringloop en het versterken van de vitaliteit van het gebied.

SDGs

SDGs zijn duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn afgesproken door 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

UNGEI: United Nations Girl Education Initiative

UNGEI: United Nations Girl Education Initiative is een initiatief dat als doel heeft om meer meisjes en vrouwen in de schoolbanken te krijgen waardoor genderongelijkheid wordt tegengegaan en welvaart en welzijn in hun omgeving wordt bevorderd. Vrouwen met scholing hebben minder en gezondere kinderen en ze staan meer open voor het volgen van klimaat sparende landbouwmethodes.

Veganistisch

Veganistisch is en dieet waar men er voor kiest om helemaal geen dierlijke producten te eten of te gebruiken.

Vegetarisch

Vegetarisch is een dieet waar men geen producten eet van gedode dieren, dus geen vlees en vis. Bij een vegetarisch dieet nuttigt men wel zuivel en eieren.

Voederconversie

Voederconversie is het begrip voor efficiëntie waarmee een dier het verkregen voer omzet naar lichaamsgewicht. 

Zeeboerderijen

Zeeboerderijen zijn boerderijen die in zee zijn gelegen, bijvoorbeeld akkers die uit verschillende soorten zeewier bestaan.
Deze ontwikkeling kan onder andere een antwoord zijn op de alsmaar groeiende vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking.

Dode waterzones

Dode waterzones zijn zones in wateren, zoals zeeën en oceanen waar nog nauwelijks zuurstof te vinden is en daardoor de aanwezige levende organismen massaal afsterven of al afgestorven zijn.

Aquacultuur

aquacultuur omvat de teelt van in het water levende organismen zoals vissen, schaal- en schelpdieren en waterplanten.

Nutri-Score

Nutri-Score is een voedselkeuzelogo wat de consument moet gaan helpen om de juiste (gezonde) afweging te kunnen maken bij het aanschaffen van voedingsproducten omdat het aangeeft welk product een betere samenstelling heeft binnen dezelfde productgroep.

 

 

Schijf van Vijf

Schijf van Vijf is een voorlichtingsmodel van het Voedingscentrum wat de Nederlandse consument moet helpen om een gezond eetpatroon te hanteren.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. staat voor Good Agricultural Practices. Voor afnemers en eindgebruikers staat GlobalGAP voor de veiligheid en duurzaamheid van de artikelen.

UPF

UPF staat voor United Packaging Forest en is een initiatief ontstaan in de verpakkingswereld en staat open voor iedereen die zich herkent in de strijd tegen illegale boomkap. De organisatie zet zich in tegen global warming en het wereldwijde verlies van >10 miljard bomen per jaar.

Skal

Skal is de gecertificeerde erkende organisatie dat toezicht houdt op de biologische productie in Nederland.

Kringloop

Kringloop of een cyclus is een proces waarbij enkele stadia elkaar opvolgen, maar uiteindelijk de uitgangstoestand weer wordt bereikt.

Topkeurmerken

Topkeurmerken zijn koplopers onder de keurmerken op voeding. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en mens & werk.

Windzifting

Windzifting is een proces voor het droog scheiden van een product. Het is een methode die gebruik maakt van een luchtstroom en de centrifugale krachten die daarbij ontstaan. Hierdoor worden de bijvoorbeeld lichtere eiwitdeeltjes van de zwaardere zetmeeldeeltjes gescheiden. Hoewel malen energie kost, kost drogen ongeveer 10 keer zoveel energie. Droge scheiding is dus duurzamer en goedkoper dan natte scheiding.