2. Biologisch: landbouw - veeteelt - visserij

12 - Responsible consumption and production

12 - Responsible consumption and production

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Vervuilende energiebronnen
Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen teruggeschroefd, want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020.

We moeten zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – minder vaak vervuild en verspild wordt.

Voedselproductie
Op het gebied van voedselproductie moet de verdeling beter. Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben.

Groene levensstijl
Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om in de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

13 - Climate action

13 - Climate action

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 

Extreme omstandigheden
Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Dit zorgt ervoor dat het Poolijs smelt en het zeeniveau stijgt. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken. Vaak zijn zij afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

Onder de twee graden
In december werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

14 - Life below water

14 - Life below water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee.

Activiteit op zee
Oceanen en zeeën absorberen 30 procent van de totale CO2, en het fytoplankton zorgt voor 50 procent van onze zuurstof. Door de eeuwen heen zijn oceanen en zeeën cruciaal gebleven voor handel en transport. De huidige waarde van economische activiteit op zee wordt geschat op 3 tot 6 biljoen dollar. Nu nog dragen oceanen en zeeën 90 procent van al het transport, en via onderzeese kabels 95 procent van de mondiale telecommunicatie. Visserij en aquacultuur verschaffen voor 4,3 miljard mensen ruim 15 procent van hun dierlijke eiwitconsumptie.  

Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk.

15 - Life on land

15 - Life on land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.  

Ontbossing
Ontbossing en verwoestijning – veroorzaakt door de mens en klimmaatverandering – vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede. Er wordt actie ondernomen om de bossen te beheren en de verwoestijning aan te vechten. 

Zo moet in 2020 de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- en aardse ecosystemen beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan. 

Biologisch is een term die gebruikt wordt om aan te duiden dat een levensmiddelproduct is geteeld en verwerkt volgens de richtlijnen in de Europese biologische verordening EG 834/2007.
Elk land binnen de EU heeft een gecertificeerde controle organisatie die toeziet op de richtlijnen van die verordening EG 834/2007 om te waarborgen dat levensmiddelen (planten dieren en producten daarvan afkomstig) alleen maar de term biologisch kunnen gebruiken en het Europese biologische keurmerk kunnen voeren als ze door de erkende controle organisaties zijn toegelaten.
Binnen Nederland is Skal de erkende organisatie waarbij boer of producent aangesloten moet zijn.
Voor producten afkomstig van buiten de EU geldt dat ze moeten zijn aangesloten bij en gecontroleerd worden door een gecertificeerde controle organisatie die erkend wordt door Skal en de EU.

Wat is biologisch?

Biologische boeren, de grondlegger van de regeneratieve landbouwbeweging, telen planten en houden dieren op een natuurlijke en diervriendelijke manier, zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Biologische producten worden verwerkt op een natuurlijke manier, zonder chemische behandelingen en toevoegingen.
In de biologische landbouw en veeteelt wordt gebruik gemaakt van traditie, innovatie en wetenschap in combinatie met biodiversiteit en lokale omstandigheden.
In Nederland is Bionext een brancheorganisatie die de algemene biologische belangen behartigt bij de Europese en Nederlandse overheden voor de biologische Europese wetgeving en lobbyt op dossiers als de wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, milieuwetgeving en andere ontwikkelingen die direct invloed hebben op het functioneren van biologische ondernemingen.
Bionext werkt samen met IFOAM EU, is een wereldwijde organisatie die opkomt voor de biologische belangen.

In de praktijk

De biologische teelt begint bij een gezonde, levende bodem waar door gewasrotatie een natuurlijk evenwicht is en door teelt met of zonder natuurlijke mest en natuurlijke gewasbescherming een doorlopende kringloop ontstaat.
Biologisch is méér dan de techniek van het telen en verwerken. Het begint met respect voor de aarde, plant, dier en mens, een overtuiging en bewustzijn van ecologische en sociale processen die leiden tot een grotere biodiversiteit (SDG 12) en aan minder afvalstoffen in het oppervlakte water dat leidt tot minder dode waterzones (SDG 14) en een betere CO2 opnamecapaciteit van die wateren (SDG 13).

De Europese Unie heeft als doel om 25% van de landbouwgrond in de EU per 2030 biologisch te hebben, op dit moment is dat nog circa 8%.